ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά τους πιο κάτω όρους χρήσης του site και επιβεβαιώσατε ότι τους αποδέχεσθε:

Α. Η ιστοσελίδα (site) περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που ανήκουν στην GAMA International-Hellas – Iιδιοκτήτη της ιστοσελίδας (site) και απευθύνονται αποκλειστικά στον χρήστη για ενημέρωση προσωπικά του ιδίου και μόνον.

Κάθε χρήστης , χρησιμοποιώντας ειδικό αυστηρά προσωπικό κωδικό που θα του δοθεί, υποχρεούται: 

 1) Να χειρίζεται τις πληροφορίες και τα κάθε είδους στοιχεία ως απόρρητα καλυπτόμενα από ρήτρα εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και να μην τα κοινοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό / έντυπο η άλλον, σε οποιοδήποτε τρίτο ούτε να προβαίνει σε οποιαδήποτε χρήση τους ολική ή μερική ( αντιγραφή, αναδημοσίευση , διανομή, κοινοποίηση με υπερσύνδεσμο (hyperlink) κλπ, χωρίς την προηγουμένη έγγραφη συγκατάθεση του Ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας (site) και επίσης
 2) Να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι συνεργάτες του, υπάλληλοι του και οιοσδήποτε τρίτος, στους οποίους τυχόν έχει δώσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα (site) , μέσω των κωδικών του, γνωρίζουν και συμμορφώνονται με όλες και με κάθε μία από τις υποχρεώσεις του χρήστη για εμπιστευτικότητα, και μη διάδοση των πληροφοριών , όπως ακριβώς και ο ίδιος.

Β. Χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών. Η GAMA International-Hellas συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες του παρέχονται μέσα από την χρήση της ιστοσελίδας της και κρίνονται εμπιστευτικές, θα τις διαφυλάξει και δεν θα τις μοιραστεί με τρίτους , πλήν των λοιπών χρηστών της ιστοσελίδας. . Τέτοιες πληροφορίες είναι έγγραφα, υλικά, διαδικασίες, προγράμματα και υποπρογράμματα, αλγόριθμοι, υλικά, επιχειρηματικά σχέδια, επιχειρηματικές ευκαιρίες,  πληροφορίες γεγονότων, σχέδια, πολιτικές ασφαλείας, τιμολογιακές πολιτικές, στατιστικά δεδομένα, προϊόντα, μεθοδολογίες, δεδομένα, πελάτες, πελατολόγια και κάθε είδους πνευματική ιδιοκτησία.

Γ. Ο κωδικός παύει αυτόματα να ισχύει με την λήξη της συνδρομής στην GAMA , εάν δεν υπάρξει ανανέωση.

Δ. Mε τη χρήση του κωδικού σας και είσοδο στο site επέρχεται επιβεβαίωση αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων του site.